درصد مواد کاغذ سنگی به این صورت است : 80 درصد کربنات کلسیم، 15 درصد پلی اتیلن، 5 درصد مواد افزودنی

مواد کاغذ سنگی ایرانی و خارجی یکی است، اما درصد مواد بکار رفته در بافت آن ها متفاوت است.

نوشته‌ها

مواد اولیه تولید کاغذ سنگی، stone paper

مواد اولیه جهت تولید کاغذ سنگی

مواد اولیه جهت تولید کاغذ سنگی مواد اولیه جهت تولید کاغذ سنگی کاملا داخلی بوده و از کشوری دیگر وارد نمی شود. این مواد به کلی از موادی معدنی همچون سنگ تشکیل شده و برای بدست آوردن آنها نیازی به آسیب رساندن به محیط زیست نیست. کاغذ سنگی را از خرده های س…